Ułatwienia dostępu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest publiczną placówką oświatową działającą na terenie powiatu garwolińskiego, prowadzoną przez Powiat Garwoliński.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletnich uczniów. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 

Zadania poradni:

I.

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • diagnoza określająca indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży,
  • wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w kontekście zgłaszanego problemu,
  • wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu.

   
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • terapia dzieci młodzieży oraz ich rodzin,
  • wspieranie dzieci i młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
  • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb i możliwości swoich dzieci,
  • udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

   
 3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży (w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej),
  • udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • współpraca z przedszkolem, szkołą lub placówką, na pisemny wniosek jej dyrektora lub rodzica dziecka niepełnosprawnego / pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich do potrzeb dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
  • udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi merytorycznego wsparcia nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

   
 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.*
  • zaplanowanie i przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
   • a) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty,
   • b) wymagań, których spełnianie badane jest w procesie ewaluacji zewnętrznej,
   • c) realizacji podstaw programowych,
   • d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży,
   • e) indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
   • f) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianów i egzaminów oraz w zakresie potrzeb z nich wynikających,
   • g) potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

II.

 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
   
 2. Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
   
 3. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
   

 

Kontakt

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Garwolinie

 ul. Warszawska 3,
08-400 Garwolin

 tel. 25 684 37 89

 kom. 535 957 826

 fax 25 684 37 89

 poradnia@pppgarwolin.pl