Ułatwienia dostępu

OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz emocjonalnych dzieci i młodzieży połączonej z ustaleniem form pomocy i zaleceniami postdiagnostycznymi, w sprawach:

 • związanych z rozpoznaniem niepełnosprawności dla dzieci niewidzących, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, zautyzmem, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie;
 • związanych z rozpoznaniem stanu zdrowia, który znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły;
 • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 • specyficznych trudności w uczeniu się
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy
 • pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • objęcia dziecka, ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 • innych związanych z kształceniem i wychowaniem dziecka

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie poradni jest udzielana w formie:

 • terapii psychologicznej,
 • psychoterapii,
 • terapii rodzin,
 • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 • terapii ręki,
 • terapii pedagogicznej,
 • indywidualnego doradztwa zawodowego, 
 • pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • konsultacji i porad psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych ,
 • interwencji kryzysowej - oddziaływań krótkoterminowych, koncentrujących się na zjawiskach, które mogą mieć wpływ na równowagę emocjonalną. Jest formą wielu, w tym systemowych oddziaływań z wykorzystaniem zasobów osoby będącej w kryzysie, rodziny, grupy i środowiska lokalnego, w tym instytucji pomocowych. Celem jest odzyskanie równowagi wewnętrznej, poczucia sprawczości, rozwiązania problemu stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego,
 • zajęć rozwijających kompetencje wychowawcze – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 • terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z różnymi wadami wymowy i zaburzeniami komunikacji językowej,
 • konsultacji dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy,
 • udzielaniu rodzicom porad i instruktaży dotyczących sposobów, metod, technik pracy z dziećmi oraz proponowanie materiałów ćwiczeniowych i fachowej literatury,
 • pomocy dla cudzoziemców lub powracających z zagranicy - wsparcie formie:
    - diagnozy neutralnej kulturowo, z uwzględnieniem wielokulturowości i wielojęzyczności (diagnoza psychologiczna/psychometryczna, diagnoza logopedyczna/umiejętności komunikacyjnych, diagnoza pedagogiczna  - w szczególności związana z analizą różnic programowych w związku ze zmianą systemów edukacyjnych;
    - porad, konsultacji, zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej, psychoterapii, zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji społecznych oraz interwencji kryzysowej.

Bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie przedszkoli, szkół i placówek jest udzielana w formie:

 • warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 • wykładów i prelekcji dla rodziców, 
 • prowadzeniu mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • porad i konsultacji;
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.

3. Wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek oraz realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie poradni jest udzielana w formie:

 • grup wsparcia:
  • grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych,
  • grupy wsparcia dla logopedów,
  • grupy wsparcia dla pedagogów specjalnych oraz nauczycieli współorganizujących proces kształcenia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie przedszkoli, szkół i placówek jest udzielana w formie:

 • badań przesiewowych w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia klas I – III;
 • badań przesiewowych mowy w przedszkolach;
 • grupowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, w tym dla uczniów kończących dany etap edukacyjny;
 • planowaniu i organizowaniu zajęć służących rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • prowadzeniu mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • działalności informacyjno-szkoleniowej;
 • warsztatów, wykładów i prelekcji.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ofertaPPP.doc)ofertaPPP.docOferta Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Garwolinie26 kB2022-10-03 17:05

Kontakt

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Garwolinie

 ul. Warszawska 3,
08-400 Garwolin

 tel. 25 684 37 89

 kom. 535 957 826

 fax 25 684 37 89

 poradnia@pppgarwolin.pl