Ułatwienia dostępu

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pppgarwolin.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-11-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-05.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak dostępności języka migowego;.
 • Nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie jako pliki w formacie DOC lub PDF zostały przygotowane z użyciem stylów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-05.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kuźbida, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 68 43 789. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna mieści się w Garwolinie przy ul. Warszawskiej 3 ( dawna siedziba Wydziału Komunikacji )
 • W Poradni znajdują się 3 poziomy dostępne dla klientów: parter i 2 piętra. W budynku nie ma windy. Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. Klatka schodowa pełni też funkcje klatki ewakuacyjnej wyposażonej w znaki i piktogramy ewakuacyjne zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • W siedzibie poradni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma przeszkód wstępu osoby z psem asystującym.
 • W poradni nie ma pętli indukcyjnych.
 • W sekretariacie poradni nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość przyjęcia lub badania dziecka niepełnosprawnego w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze budynku.
 • Sekretariat Poradni mieści się w pokoju Nr 18 na drugim piętrze.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Kontakt

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Garwolinie

 ul. Warszawska 3,
08-400 Garwolin

 tel. 25 684 37 89

 kom. 535 957 826

 fax 25 684 37 89

 poradnia@pppgarwolin.pl